วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

กระดานข่าว                                                                   
                                                                          กระดานข่าว
กระดานข่าว  เป็นบริการในรูปแบบของกลุ่มสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆในกลุ่มของ ผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกัน โดยจะต้องเป็น " กลุ่มข่าว (News Group)" เช่น กลุ่มผู้ที่สนใจด้านคอมพิวเตอร์  ด้านดนตรี ด้านศิลปะ  หรือแม้กระทั่งแบ่งต่างกลุ่มอาชีพและกลุ่มอายุก็ได้  เช่น กลุ่มนักเรียนนักศึกษา  กลุ่มผู้หญิงทำงาน เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจที่จะใช้บริการเลือกกลุ่มเข้าไปสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร เป็นเวทีให้แสดงความคิดเห็นหรือเมื่อต้องการสอบถามในเรื่องที่สงสัยและต้อง การคำตอบ  ผู้ที่อยู่ภายในกลุ่มให้คำแนะนำ หรือตอบข้อสงสัยได้ ทำให้เราได้รับประโยชน์และได้ความรู้ใหม่ๆ 

                               ตัวอย่าง รูปแบบของกระดานข่าวของเว็บไซต์หนึ่งทางอินเทอร์เน็ต                               

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น